JUST NU! FRI FRAKT ÖVER 399:-

Försäkringsvillkor

VÅRT TRYGGHETSPAKET
Genom att teckna vårt trygghetspaket har du möjlighet att skydda dig om oturen skulle vara framme.
Ur&Penn har genom ett samarbete med Solid försäkring möjligheten att erbjuda försäkringar för alla typer av klockor och utvalda smycken. Priset på klockan samt antal år på försäkringen avgör vad premien blir. Fördelen för dig som konsument är att självrisken är mycket lägre än vid en vanlig traditionell försäkring. 


FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Försäkringen gäller för produkt som anges i försäkringsbrevet och till förmån för köparen (försäkringstagaren) under försäkringsperiod som framgår av försäkringsbeviset.
Avhänder sig ursprunglig köpare produkten, kan försäkringen, efter anmälan till Ur&Penn, fortsättningsvis gälla för ny ägare.
Om försäkrat föremål ersätts enligt punkt 5 nedan, anses försäkringen vara förbrukad och ny får tecknas till ersättningsobjekt. 
Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Försäkringen gäller med undantag för vad som sägs nedan i punkt tre, för skada genom plötslig och oförutsedd händelse på i försäkringsbeviset angiven produkt, under förutsättning att du varit normalt aktsam. Med skada menas även förlust.

UNDANTAG FRÅN VAD FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR
Försäkringsersättning lämnas inte för:

  • Skada orsakad av slitage

  • Skada på klockarmband av annat material än guld och silver

  • Skada som omfattas av produktsgaranti eller för vilken ersättning kan utgå enligt konsumentköplagen

  • Ersättning lämnas dock på hel eller halvintegrerad länk med ett försäkringsvärde överstigande 900 kr. Obs! länken måste ingå i försäkringsvärdet för att ersättning ska utgå. Gäller även om materialet är i guld eller silver.

  • Fuktskador på vattentätt objekt om ej tryckprovning eller täthetens underhåll gjorts.

  • Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet, såsom repor eller märken.


HUR SKADA REGLERAS
Skada ska anmälas snarast möjligt och senast tolv månader efter det att försäkringstagaren fick kännedom om skadan. Anmälan skall göras till Ur&Penn.
Till skadeanmälan skall bifogas försäkringsbevis och kvitto vid förlust, även polisanmälan.
Kommer ersatt objekt till rätta skall det utan dröjsmål lämnas till Ur&Penn.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Ersättning kan maximalt uppgå till försäkrad produkts inköpspris.
Ersättning lämnas med likvärdig produkt eller reparation. Om reparationskostnaden överstigen 90 % av ursprungligt pris anses produkten totalskadat. Totalskadad produkt ersätts av Ur&Penn med nytt likvärdigt ur. Kontantersättnining utgår ej. Vid köp av klocka utgår självrisk vid varje skadetillfälle. För reparation utgår självrisk med: 50 kr för produkt med värde upp till 500 kr. 100 kr för produkt över 500 kr. Vid förlust eller totalskada med 10 % av ersättningsbeloppet, dock lägst 50 kr.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Din rätt enligt försäkringsavtalet bortfaller eller begränsas enligt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen om du i bedrägligt syfte uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för skadans bedömning eller om du har åsidosatt dina skyldigheter enligt ovan. Framställt ersättningskrav senare än som angetts ovan (punkt 4) är försäkringsgivaren fri från ansvar. Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust eller skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten (Force Majeure). Försäkringsgivaren är inte heller ansvarig för skada/förlust till följd av myndighets beslut.

GÄLLANDE LAG
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Lag om Försäkringsavtal (2005:104).

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
För att Ur&Penn ska kunna fullgöra sina åtaganden registreras vissa personuppgifter, såsom namn och adress: i samma syfte kan uppgifterna komma att lämnas ut till bolag som Ur&Penn samarbetar  med. Uppgifterna kan komma att användas för att informera om Ur&Penns produkter i övrigt. Du har rätt att begära information om, och rättelse av personuppgifter som finns registrerade. Om du har frågor angående användning av personuppgifterna, ber vi dig kontakta Ur&Penn.